برنامه ی اردو درسی نیمسال دوم

برنامه ی اردو درسی جمعبندی نیمسال دوم دبیرستان علامه حلی ۵ تهران

برنامه ی اردو درسی جمع بندی نیمسال دوم دبیرستان علامه حلی ۵ به شرح زیر است.

برنامه ی اردو درسی جمع بندی نیمسال دوم دبیرستان علامه حلی ۵ به شرح زیر است.

برای هر بسته سه لینک موجود می باشد که برای لرنیتو فایل پی دی اف سوالات و پاسخ است.

مدت زمان هر بسته ۶۰ تا ۷۵ دقیقه می باشد.

ساعت تدریس ١١:۰۰ تا ١۲:١۵ و ساعت رفع اشکال ١۸:۰۰ تا ١۹:١۵می باشد و ضمنا لینک کلاس ها در جدول موجود است.

یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضیبستهروز
فارسی درس ١۰ و ١١

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۰ و ١١

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۰ و ١١


لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۰ و ١١


لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول دوشنبه ۸ اردیبهشت
زبان درس ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زبان درس ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زبان درس ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زبان درس ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
ریاضی فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
حسابان فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
زیست فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
هندسه فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زیست فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
هندسه مبحث دایره

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته چهارم
- - - - تدریس
زیست هندسه ریاضی ریاضی رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته سه شنبه ۹ اردیبهشت
عربی درس ۴ و۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۴ و۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۵و۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۵و۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
ریاضی فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
حسابان فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
زیست فصل ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
آمار و احتمال فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زیست فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
هندسه فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
فیزیک فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته چهارم
احتمال - احتمال احتمال تدریس
- مثلثات زیست هندسه رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته چهارشنبه ١۰ اردیبهشت
فارسی درس ١۴ و ١۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۴ و ١۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۲ و ١۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۲ و ١۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
احتمال دهم

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
حسابان فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ترکیبیات فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ترکیبیات فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
شیمی فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
- - - هندسه فصل ۴ تدریس
فیزیک فیزیک شیمی شیمی رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته پنجشنبه ١١ اردیبهشت
دینی درس ۶و۷و۸و۹

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
دینی درس ۶و۷و۸و۹

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
دینی درس ۷و۸و۹

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
دینی درس ۷و۸و۹

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
زیست فصل ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
آمار و احتمال فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ترکیبیات فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ترکیبیات فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
فیزیک فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
شیمی فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
- - بسته چهارم
- - - - تدریس
لگاریتم لگاریتم ترکیبیات ترکیبیات رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته جمعه ١۲ اردیبهشت
استراحت
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته شنبه ١۳ اردیبهشت
فارسی درس ١۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۴ و ١۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۴ و ١۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
عربی درس ۶و۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۶و۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۷و۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۷و۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
زیست فصل ۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
حسابان فصل۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
فیزیک فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
هندسه فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زیست فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته چهارم
- - فیزیک فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
- بسته پنجم
- - - هندسه فصل ۴ تدریس
زیست هندسه آمار آمار رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته یکشنبه ١۴ اردیبهشت
فارسی درس ١۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زبان درس ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زبان درس ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
انگلیسی درس ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
انگلیسی درس ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
آمار فصل ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
آمار فصل ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
ریاضی فصل ۶

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
آمار و احتمال فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زیست فصل ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
هندسه فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
زیست فصل ۹

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
- - بسته چهارم
احتمال - - - تدریس
- - زیست هندسه رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته دوشنبه ١۵ اردیبهشت
عربی درس ۴ تا ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۴ تا ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۵ تا ۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
عربی درس ۵ تا ۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
فیزیک فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
ریاضی فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
شیمی فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
شیمی فصل ۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
- - احتمال احتمال تدریس
شیمی شیمی ریاضی ریاضی رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته سه شنبه ١۶ اردیبهشت
فارسی درس ١۷ و ١۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۷ و ١۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۷و١۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فارسی درس ١۷و١۸

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته اول
دینی درس ١۰ و١١ و١۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
دینی درس ١۰ و١١ و١۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
دینی درس ١۰ و ١١ و١۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
دینی درس ١۰ و ١١ و١۲

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته دوم
زبان درس ۲و۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
زبان درس ۲و۳

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
احتمال درس ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
احتمال درس ۷

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته سوم
احتمال یازدهم

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
حسابان فصل ۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۴

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
فیزیک فصل ۴و۵

لرنیتو
سوالات
پاسخنامه
بسته چهارم
- - - - تدریس
فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک رفع اشکال
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته چهارشنبه ١۷ اردیبهت
آزمون شبیه ساز کل دروس
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته پنجشنبه ١۸ اردیبهشت
جمعبندی و رفع اشکال فردی
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی بسته جمعه ١۹ اردیبهشت
جامع نیمسال دوم
نوشته شده توسط دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ • 1399/02/07 ساعت 21:16
برنامه آموزش مجازی آموزشی

نظرات (0)